Strooiwagen voor strooizout

Strooiwagen voor strooizout Vikingr 30